عقد، یک عمل حقوقی است که اراده ی 2 نفر در ایجاد آن دخیل است.

عقود تقسیم بندی های متعددی دارد، اولین و کلی آن تقسیم به معین و غیر معین است

عقد معین، شرایط و احکامش در قانون مشخص شده و در مقابل عقد نا معین قرار می گیرد

ادامه دارد

 


1389/4/9 17:59
X